Положення про Методичну раду коледжу

1. Загальні положення
1.1 Відповідно до ст. 39 Закону України «Про фахову передвищу освіту» та Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету» для вирішення поточних питань освітньої діяльності як робочий орган закладу освіти створюється і функціонує методична рада Відокремленого структурного підрозділу «Олександрійський аграрний фаховий коледж БНАУ» (далі — методична рада).
1.2 Головне завдання методичної ради полягає в забезпеченні колегіальності обговорення навчально-методичної та виховної роботи, вдосконалення якості викладання, підвищення педагогічної майстерності викладачів в Відокремленому структурному підрозділі «Олександрійського аграрного фахового коледжу» (далі — коледж).
 1.3 Методична рада коледжу: — визначає актуальні для педагогічного колективу педагогічні та методичні проблеми;
 — спрямовує і координує методичну роботу циклових комісій;
— визначає шляхи вдосконалення форм і методів управління освітнім процесом;
— вивчає та сприяє поширенню передового педагогічного досвіду;
— координує роботу по підвищенню кваліфікації та перепідготовки педагогічних працівників коледжу;
— організовує роботу школи педагогічної майстерності та школи молодого за досвідом викладача;
— визначає проблематику і розробляє програми семінарів, педагогічних читань, науково-практичних конференцій;
 — розглядає питання науково — методичного забезпечення освітнього процесу.
1.4 Методична рада проводить засідання не менше ніж один раз на два місяці згідно з планом роботи, затвердженої заступником директора коледжу з навчальної роботи. Вирішення поточних питань між засіданнями методична рада виконує, використовуючи форми роботи, передбачені цим Положенням, або інші форми, які ефективно забезпечують досягнення мети.
1.5 Документація методичної ради передбачає складання плану роботи на рік, ведення протоколів засідань та журналу обліку проведених заходів.
1. 6. Методична рада звітує перед педагогічною радою коледжу про стан і результати своєї роботи.
 
2. Склад методичної ради
2.1 Персональний склад методичної ради затверджується наказом директора коледжу терміном на один навчальний рік.
До складу методичної ради за посадами входять: заступник директора з навчальної роботи, завідувач відділень, завідувач навчально-методичним кабінетом, голови циклових комісій, керівник фізичного виховання коледжу. Головою методичної ради є заступник директора з навчальної роботи.
2.2 Діловодство методичної ради веде секретар, який обирається голосуванням з членів ради терміном на навчальний рік.
 
3. Зміст та організація роботи
3.1 Методична рада коледжу розглядає та обговорює:
— нормативні матеріали коледжу (положення, рекомендації, інструкції тощо) та заходи з навчально-методичної та виховної роботи;
— заходи щодо виконання коледжем нормативно-правових актів, що регламентують освітній процес, інструкцій та листів Міністерства освіти і науки України, інших керівних органів в галузі освіти і науки;
— основні напрямки навчально-методичної роботи коледжу на навчальний рік;
— впровадження інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в освітній процес;
 — заходи по підвищенню професійної майстерності викладачів і оволодінню педагогічним мінімумом викладачами — початківцями;
— питання підвищення кваліфікації викладачів;
— стан і підсумки навчально-методичної роботи;
— досвід роботи циклових комісій та кращих викладачів;
— питання контролю та координації роботи циклових комісій;
— звіти голів циклових комісій про стан виконання планів роботи;
 — питання організації оглядів-конкурсів творчих робіт викладачів і студентів коледжу і результатів їх проведення;
— заходи щодо підготовки, проведення та результаті поточного та семестрового контролю, результатів захисту курсових робіт, державної підсумкової атестації та атестації здобувачів освіти;
— розгляд та затвердження науково-методичних матеріалів викладачів (за поданням навчально-методичного кабінету) для їх практичного застосування і поширення.
— інші питання щодо організації освітнього процесу.
3.2 Рішення методичної ради приймаються більшістю голосів, і після затвердження наказом директора є обов’язковими до виконання для всіх працівників коледжу. Кожний член методичної ради зобов’язаний відвідувати засідання ради, брати активну участь в її роботі, своєчасно виконувати покладені на нього доручення.
3.3 Засідання методичної ради оформлюються протоколом, що підписується головою та секретарем методичної ради. У кожному протоколі зазначається його номер, дата засідання, кількість присутніх, порядок денний, короткий запис виступів, пропозицій, зауважень та прийнятих рішень з питань, що обговорювались.
 
4. Форми роботи
4.1 Робота методичної ради проводиться з використанням таких організаційних форм:
— засідання, на яких розглядаються питання, передбачені планом та поточні питання, обговорюються заходи з навчально-методичної та виховної роботи, заслуховуються звіти, приймаються та протоколюються рішення;
 — методичні семінари і конференції з питань практичного застосування в освітньому процесі сучасних досягнень педагогічної науки і практики.
Результати перевірок і висновки обговорюються на засіданнях методичної з прийняттям відповідних рішень;
— нетрадиційні форми роботи методичної ради — методичні консиліуми, тематичні засідання, круглі столи, діалоги, тренінги тощо.
5. Порядок введення в дію
5.1 Це Положення вводиться в дію наказом директора ВСП «Олександрійського аграрного фахового коледжу Білоцерківського національного аграрного університету» після ухвалення педагогічною радою коледжу.