Практичне навчання студентів є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття студентом професійних навичок та вмінь. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддям праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних у закладі освіти знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-професійного рівня «фаховий молодший бакалавр».

Відповідальність за організацію і здійснення практичної підготовки студентів покладено безпосередньо на керівника Коледжу. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практики забезпечують відповідні відділення та циклові комісії. Загальну організацію практики студентів і контроль за її проведенням здійснює керівник практики. До керівництва практикою залучають досвідчених викладачів і спеціалістів з певного фаху, які працюють в організації, де проходить практика.

Види та обсяг практик у Коледжі визначаються освітньо-професійними програмами  за кожною спеціальністю відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» («молодший спеціаліст») і відображаються у навчальних планах (тривалість, термін проведення). Зміст і послідовність практик визначається  наскрізними програмами, які розробляються випусковими цикловими комісіями відповідно до навчальних планів.

 Програми практик містять завдання, методичні рекомендації щодо їх виконання, різні форми перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають досягти.

Бази для проходження практики для студентів Коледжу, залежно від напряму підготовки, конкретної спеціальності, дивись тут: