І. Загальні положення

1.1.    Це положення визначає основні засади запровадження та організації дистанційного навчання в Олександрійському коледжі Білоцерківського національного аграрного університету (далі – Коледж). Положення розроблене на підставі основних законодавчих та нормативно-правових актів України, а саме:

·        Конституція України;

·        Закон України «Про вищу освіту» (від 01 липня 2014 року, №1556-VII);

·        Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 703/23235;

·        Наказ Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2013 року № 660 «Про внесення змін до Положення про дистанційне навчання».

·        Наказ Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 761 «Про внесення змін до Положення про дистанційне навчання».

1.2.    До нормативно-правових документів, що регулюють діяльність Коледжу у сфері дистанційного навчання, можуть бути віднесені інші документи Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, інших міністерств та органів виконавчої влади, дія яких в тій чи іншій мірі поширюється на діяльність Коледжу.

1.3.    Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності студента, який відбувається при умові взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних  інформаційно-комунікаційних технологій.

1.4.    Це Положення регламентує організацію та здійснення навчального процесу в Коледжі за денною та заочною формами навчання з використанням технологій дистанційної освіти, сучасних досягнень психології та дидактики, педагогічних інновацій, передового педагогічного досвіду, можливостей інформаційно-комунікаційних технологій тощо.

Застосування сучасних технологій дистанційного навчання у процесі підготовки фахівців у Коледжі спрямоване на формування високого професіоналізму і компетентності, креативного мислення, активної, творчої, ініціативної особистості, конкурентоспроможного фахівця, здатного працювати в нових умовах ринку, ділових якостей, що характеризуються високим рівнем фахової, професійної підготовки; науковими основами управління; високим рівнем адміністративних здібностей; високими морально-етичними якостями.

1.5.    Метою дистанційного навчання є надання освітніх послуг шляхом застосування у навчанні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій за освітньо-кваліфікаційним рівням молодшого спеціаліста відповідно до державних стандартів освіти.

1.6.    Завданням дистанційного навчання є забезпечення громадянам можливості реалізації конституційного права на здобуття освіти та професійної кваліфікації, підвищення кваліфікації незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання відповідно до їх здібностей.

Дистанційне навчання в Коледжі покликане забезпечити: зручний доступ до інформації усім студентами; формування самостійної пізнавальної діяльності студентів; фундаментальну професійну підготовку компетентного, мобільного, креативного фахівця, який уміє знаходити й працювати з інформацією, обробляти, аналізувати її, швидко приймати ефективні та конструктивні рішення, творчо вирішувати нестандартні задачі та генерувати нові знання, виходячи з поставленої мети; підготовку до життя та майбутньої професійної діяльності в інформаційному суспільстві; підготовку студентів до необхідності вдосконалювати свої професійні якості; стійку орієнтацію кожного студента на освіту упродовж усього життя.

1.7.    Дистанційне навчання організовується для студентів, які:

­      з будь-яких причин (стан здоров’я, сімейні обставини, проживання за межею доступності до коледжу, надзвичайні ситуації природного або техногенного характеру, воєнний конфлікт, проживання (перебування) за кордоном (для громадян України), на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, тощо) не можуть відвідувати навчальні заняття в Коледжі;

­      навчаються за індивідуальним планом;

­      є особами з особливими потребами;

­      за результатами останнього річного оцінювання навчальних досягнень опанували програмовий матеріал відповідного курсу на високому рівні (10, 11, 12 балів або 5 за п’ятибальною системою оцінювання);

­      обдаровані особи, які спроможні самостійно аби прискорено опанувати навчальні програми.

1.8.    Дистанційне навчання базується на принципах гуманності, гнучкості, мобільності, доступності, відкритості, індивідуалізації, оперативності, систематичності, свідомості й активної самостійності, наочності, свободи вибору, економічної ефективності, педагогічної доцільності застосування нових інформаційних технологій в освітньому процесі в Коледжі, збереження якості рівня знань та умінь.

1.9.    У цьому Положенні терміни і поняття вживаються у таких значеннях:

▪ асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, форум, соціальні мережі тощо;

▪ веб-ресурси навчальних дисциплін (предметів), у тому числі дистанційні курси, – систематизоване зібрання інформації та засобів навчально-методичного характеру, необхідних для засвоєння навчальних дисциплін (програм), яке доступне через Інтернет (локальну мережу) за допомогою веб-браузера та/або інших доступних користувачеві програмних засобів;

▪ веб-середовище дистанційного навчання – системно організована сукупність веб-ресурсів навчальних дисциплін (предметів), програмного забезпечення управління веб-ресурсами, засобів взаємодії суб’єктів дистанційного навчання та управління дистанційним навчанням;

▪ інформаційно-комунікаційні технології дистанційного навчання – технології створення, накопичення, зберігання та доступу до веб-ресурсів (електронних ресурсів) навчальних дисциплін (предметів), а також забезпечення організації і супроводу навчального процесу за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення та засобів інформаційно-комунікаційного зв’язку, у тому числі Інтернету;

▪ очно-групова консультація – форма навчання, у процесі якої студент отримує відповіді на конкретні запитання або пояснення складних для самостійного осмислення питань;

▪ психолого-педагогічні технології дистанційного навчання – система засобів, прийомів, кроків, послідовне здійснення яких забезпечує виконання завдань навчання, виховання і розвитку особистості;

▪ синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, відеоконференції, будь-які соціальні мережі тощо);

▪ система управління веб-ресурсами навчальних дисциплін (предметів) – програмне забезпечення для створення, збереження, накопичення та передачі веб-ресурсів, а також для забезпечення авторизованого доступу суб’єктів дистанційного навчання до цих веб-ресурсів;

▪ система управління дистанційним навчанням – програмне забезпечення, призначене для організації навчального процесу та контролю за навчанням через Інтернет та/або локальну мережу;

▪ суб’єкти дистанційного навчання – особи, які навчаються (студенти) та особи, які забезпечують навчальний процес за дистанційною формою навчання (педагогічні працівники, методисти, бібліотекарі тощо);

▪ технології дистанційного навчання – комплекс освітніх технологій, включаючи психолого-педагогічні та інформаційно-комунікаційні, що надають можливість реалізувати процес дистанційного навчання у навчальних закладах та наукових установах.

ІІ. Реалізація дистанційного навчання

2.1. Дистанційне навчання в Коледжі реалізується шляхом використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання на денній та заочній формах.

2.2.  Рішення щодо запровадження технологій дистанційного навчання у навчальному процесі приймається Педагогічною радою коледжу. Також Педагогічна рада коледжу може прийняти рішення щодо переходу студентів окремих груп, курсів або всього навчального закладу на навчання з використанням технологій дистанційного навчання на визначений термін у зв’зку з виробничою необхідністю.

2.3. Веб-ресурси, що використовуються в Коледжі для забезпечення навчального процесу з використання технологій дистанційного навчання, мають проходити процедуру перевірки. Перевірка веб-ресурсів здійснюється безпосередньо головами циклових комісій та методистом коледжу. Результати перевірки розглядаються на засіданні методичної ради коледжу, яка надає рекомендації щодо їх впровадження і використання. 

2.4. Технології дистанційного навчання під час організації та забезпечення денної та заочної форм навчання використовуються в Коледжі відповідно до кадрового та технічного забезпечення.

2.5. Рішення щодо використання технологій дистанційного навчання у навчальному процесі Коледжу розглядаються на засіданні циклових комісій та методичної ради Коледжу.

ІІІ. Особливості організації навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання

3.1. Організація навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання проводиться на підставі розгорнутих навчальних планів з кожної спеціальності, розкладу занять.

3.2. Навчальний процес з використанням технологій дистанційного навчання здійснюється у таких формах: навчальні заняття; практична підготовка, очно-групові консультації, віртуальні консультації, контрольні заходи, самостійна робота.

3.3. Основними видами навчальних занять з використанням технологій дистанційного навчання є: лекція, семінар, практичні заняття, лабораторні заняття, консультації та інші.

3.4. Лекція, консультація, семінар проводяться зі студентами дистанційно у синхронному та асинхронному режимі відповідно до робочої програми навчальної дисципліни (предмету) та розкладу занять.

3.5. Отримання навчальних матеріалів, спілкування між суб’єктами дистанційного навчання під час навчальних занять, що проводяться дистанційно, забезпечуються передачею відео-, аудіо-, графічної та текстової інформації у синхронному, асинхронному режимі та під час проведення викладачем очно-групових консультацій.

3.6. Практичне заняття, яке передбачає виконання практичних робіт, відбувається в асинхронному режимі. Окремі практичні завдання можуть виконуватися у синхронному режимі.

3.7. Лабораторне заняття проводиться дистанційно з використанням відповідних віртуальних лабораторій.

3.8. До інших видів навчальних занять при здійсненні навчального процесу з використанням технологій дистанційного навчання можуть відноситись ділові ігри, виконання проектів у групах, мережні проекти тощо. Ці види навчальних занять можуть проводитись дистанційно у синхронному та асинхронному режимах.

3.9. Контрольні заходи з навчальної дисципліни (предмета) можуть здійснюватися дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема тестування, відеоконференція, обмін інформацією за допомогою хмарних технологій, онлайн спілкування за умови забезпечення аутентифікації того, хто навчається, або очно.

3.10. Оцінювання результатів тестування, практичних та лабораторних робіт відбувається дистанційно у двох режимах: автоматизовано та безпосередньо викладачем.

3.11. Викладачі організовують роботу зі студентами з використанням технологій дистанційного навчання, а саме: персональний освітній сайт, електронна пошта, хмарні сервіси, соціальні мережі, дистанційні курси тощо.

IV. Забезпечення технологій дистанційного навчання

4.1. Змістовне, дидактичне та методичне наповнення веб-ресурсів навчальної дисципліни (предмету) можуть містити:

§  документи планування навчального процесу (навчальні програми, навчально-тематичні плани);

§  конспект (опорний конспект) лекцій;

§  плани семінарських, практичних, лабораторних занять;

§  пакет візуального супроводження курсу (схеми, таблиці, рисунки тощо);

§  інструктивно-методичні матеріали для семінарських, практичних, лабораторних занять (збірники завдань, ігрове проектування, ситуаційні завдання, ділові та інтелектуальні ігри);

§  мультимедійні лекційні матеріали;

§  термінологічні словники;

§  практичні завдання із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

§  віртуальні лабораторні роботи із методичними рекомендаціями щодо їх виконання;

§  методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни (предмету);

§  програма самостійної роботи студентів з дисципліни (предмету);

§  питання контрольних завдань для заміру поточних та залишкових знань студентів;

§  пакети тестових завдань для проведення контрольних заходів, тестування із автоматизованою перевіркою результатів, тестування із перевіркою викладачем;

§  список залікових та екзаменаційних питань;

§  тематика курсових робіт (проектів) і методичні вказівки до них;

§  ділові ігри із методичними рекомендаціями щодо їх використання;

§  відео- та аудіо записи лекцій, семінарів тощо;

§  електронні бібліотеки чи посилання на них;

§  бібліографії;

§  інші ресурси навчального призначення.

4.2. Технічне та програмне забезпечення дистанційного навчання включає:

§  персональні комп’ютери;

§  мобільні девайси;

§  мережеве обладнання;

§  сервери;

§  обладнання, що забезпечують розроблення і використання веб-ресурсів навчального призначення, управління навчальним процесом та необхідні види навчальної взаємодії між суб’єктами дистанційного навчання у синхронному та асинхронному режимах;

§  програмне забезпечення загального та спеціального призначення, яке має бути ліцензійним або побудованим на програмних продуктах з відкритими кодами.

            У випадку відсутності у студента технічних засобів навчання або інтернету Коледж надає можливості використовувати матеріально-технічну базу навчального закладу. В окремих випадках за бажанням студента навчально-методичні матеріали можуть надаватися на інших носіях (електронних та паперових).

4.4. Кадрове забезпечення системи дистанційного навчання в Коледжі утворюють педагогічні працівники та методист.

Для організації дистанційного навчання кожен з викладачів повинен розробити власний дистанційний курс для вивчення кожної закріпленої за ним дисципліни. Дистанційний курс має бути забезпечений інтерактивом для ефективного зворотного зв’язку зі студентами. Електронні адреси дистанційних курсів мають бути розміщені у відкритому доступі на офіційному сайті коледжу.

Викладачі повинні підвищувати свою кваліфікацію щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання шляхом участі в конференціях, науково-методичних семінарах, майстер-класах, у підготовці публікацій на відповідну тематику.