1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1.  Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету» (далі-Положення) розроблене на основі Закону України «Про фахову передвищу освіту», Закону України «Про освіту»  та Методичних рекомендацій щодо розроблення установчих документів закладів фахової передвищої освіти (наказ МОН України № 1645 від 28.12.2019 року), статуту Білоцерківського  національного аграрного університету і є документом, який визначає правовий статус, мету, головні напрямки діяльності та завдання, права та обов’язки, структуру та інші питання діяльності ідокремленого структурного підрозділу «Олександрійського  аграрного фахового коледжу Білоцерківського  національного аграрного університету».

Відокремлений структурний підрозділ «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського  національного аграрного університету» (надалі – Коледж) створений відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України «Про перейменування відокремлених структурних підрозділів Білоцерківського національного аграрного університету»  від 19 травня 2020 року № 651 не є юридичною особою публічного права, здійснює свою діяльність на засадах неприбутковості і є бюджетною установою. З метою реалізації цілей та завдань, Коледжу надаються окремі права фінансово-господарської самостійності: право вести окремий баланс, відкриття реєстраційного рахунку в органах Державної казначейської служби, мати печатку і штамп тощо.

Цим положенням регламентується порядок організації та діяльності Коледжу, координація його роботи та визначення правового положення фахового коледжу в структурі Білоцерківського  національного аграрного університету.

      Коледж є відокремленим структурним підрозділом Білоцерківського  національного аграрного університету (надалі — БНАУ), підпорядкований Міністерству освіти і науки України, який здійснює освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти.  Основним видом діяльності Коледжу є освітня діяльність у сфері фахової передвищої освіти. Коледж може проводити дослідницьку, творчу мистецьку та спортивну діяльність, забезпечувати поєднання теоретичного навчання з навчанням на робочих місцях. Коледж також має право відповідно до ліцензій забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування, професійно-технічної  освіти на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу. Здобуття фахової освіти на основі базової середньої освіти здійснюється з одночасним здобуттям профільної загальної середньої освіти та отриманням відповідного документа про повну загальну середню освіту. У перехідний період (до закінчення терміну навчання студентів, які вступили до 31 грудня 2019 року) Коледж провадить освітню діяльність щодо підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

      Коледж є правонаступником Олександрійського державного аграрного технікуму, який реорганізовано шляхом приєднання на підставі Наказу Міністерства аграрної політики України «Про створення відокремлених структурних підрозділів Білоцерківського національного аграрного університету» №210 від 25 квітня 2006 року у відокремлений структурний підрозділ Білоцерківського державного аграрного університету.

1.2. Найменування та місцезнаходження коледжу:

повна офіційна назва:

— українською мовою – Відокремлений структурний підрозділ «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського національного аграрного університету»;

— англійською мовою – Alexandria Agrarian Professional College  of Bila Tserkva Nacional Agrarian University is separate structural subdivision.

— скорочене найменування: ВСП «Олександрійський АФК  БНАУ».

Місцезнаходження:

28000, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Діброви, 85.

тел.(факс): (05235) 7-33-55, тел. 7-43-02.

E-mail: оt_bnau@ukr.net

Види діяльності:

85.31 Загальна середня освіта, 85.41 Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійного-технічного навчального закладу, 85.42 Вища освіта.

1.3. Коледж у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Постановами Верховної Ради України, Указами і Розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України наказами і розпорядженнями ректора БНАУ та цим Положенням.

1.4. Коледж здійснює підготовку громадян України за очною (денною

та вечірньою) і заочною, дуальною формами навчання та надає можливість отримання повної загальної середньої освіти на основі базової загальної середньої освіти.

     Підготовка молодших спеціалістів/фахових молодших бакалаврів може здійснюватися:

— на основі базової загальної середньої освіти з присвоєнням кваліфікації

молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра та з одночасним

отриманням повної загальної середньої освіти;

     Фаховий коледж може здійснювати підвищення кваліфікації та

спеціалізацію молодшого спеціаліста/фахового молодшого бакалавра.

1.5. Основні завдання Коледжу фахової передвищої освіти

1. Основними завданнями закладу фахової передвищої освіти є:

1) забезпечення реалізації права громадян на фахову передвищу освіту;

2) підготовка кадрів з фаховою передвищою освітою для потреб економіки та суспільства, забезпечення якості фахової передвищої освіти;

3) провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами фахової передвищої освіти за обраними ними спеціальностями;

4) участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави шляхом формування людського капіталу;

5) виховання у здобувачів фахової передвищої освіти патріотизму, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, академічної доброчесності, формування правової та екологічної культури, моральних цінностей, здорового способу життя, здатності критично мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;

6) забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі теоретичного та практичного навчання, дослідницької та інноваційної діяльності;

7) створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів, збереження здоров’я учасників освітнього процесу;

8) збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

9) поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;

10) налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності у сфері освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;

11) вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштуванню випускників;

12) взаємодія з роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, іншими соціальними партнерами, професійними об’єднаннями та сприяння працевлаштуванню випускників;

13) ефективне використання майна і коштів для провадження освітньої діяльності.

1.5.   Принципи діяльності, основні права та обов’язки Коледжу.

1.5.1.  Діяльність Коледжу провадиться на принципах:

1) автономії та самоврядування;

2) розмежування прав, повноважень і відповідальності засновника (засновників), державних органів та органів місцевого самоврядування, до сфери управління яких належить заклад фахової передвищої освіти, органів управління закладу фахової передвищої освіти та його структурних підрозділів;

3) поєднання засад колегіального та одноособового прийняття рішень;

4) незалежності від політичних партій і релігійних організацій (крім закладів духовної освіти).

1.5.2. Заклади фахової передвищої освіти мають рівні права, що становлять зміст їх автономії та самоврядування, у тому числі мають право:

1) запроваджувати спеціалізації, розробляти та реалізовувати освітньо-професійні програми в межах ліцензованої спеціальності;

2) самостійно визначати форми здобуття освіти та форми організації освітнього процесу;

3) приймати на роботу та звільняти з роботи педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників відповідно до законодавства;

4) формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства;

5) утворювати структурні підрозділи, що мають права та обов’язки закладів професійної (професійно-технічної), профільної середньої та позашкільної освіти. Діяльність таких структурних підрозділів здійснюється згідно з відповідними спеціальними законами;

6) запроваджувати власні системи заохочення учасників освітнього процесу за освітні, мистецькі, дослідницькі, інноваційні та спортивні досягнення;

7) надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства;

8) самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, мистецької, спортивної та інноваційної діяльності;

9) самостійно визначати зміст і програми навчальних дисциплін;

10) присуджувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра здобувачам фахової передвищої освіти, які успішно пройшли процедуру атестації після завершення навчання;

11) утворювати, реорганізовувати, перетворювати (змінювати тип) та ліквідовувати свої структурні підрозділи відповідно до законодавства;

12) провадити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники, а також розвивати власну поліграфічну базу;

13) провадити на підставі відповідних договорів спільну діяльність із закладами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами;

14) розміщувати свої навчальні та навчально-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;

15) брати участь у роботі міжнародних організацій;

16) запроваджувати власну символіку та атрибутику;

17) звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері фахової передвищої освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері фахової передвищої освіти, а також брати участь у роботі над проектами відповідних документів;

18) здійснювати фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства та установчих документів закладу фахової передвищої освіти;

19) розпоряджатися власними надходженнями (для закладів фахової передвищої освіти державної і комунальної форми власності), зокрема від надання платних послуг;

20) відкривати поточні та депозитні рахунки в банках у встановленому законодавством порядку;

21) утворювати навчально-наукові, виробничі комплекси чи інші об’єднання, не заборонені законодавством, спільно з науковими установами, закладами освіти, підприємствами;

22) здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.

1.5.3. Заклади фахової передвищої освіти зобов’язані:

1) дотримуватися ліцензійних умов провадження освітньої діяльності;

2) мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти, у тому числі затверджену політику забезпечення дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу (кодекс академічної доброчесності);

3) створювати необхідні умови для здобуття фахової передвищої освіти особами з особливими освітніми потребами;

4) вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, для запобігання та виявлення порушень академічної доброчесності у наукових і методичних роботах педагогічних, інших працівників, індивідуальних завданнях здобувачів фахової передвищої освіти та в разі виявлення порушень притягати винних до академічної відповідальності;

5) мати офіційний веб-сайт (для структурних підрозділів закладів вищої освіти, інших юридичних осіб — веб-сторінку на веб-сайті відповідного закладу вищої освіти, іншої юридичної особи), оприлюднювати на офіційному веб-сайті (веб-сторінці), на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію, визначену законодавством;

6) здійснювати освітню діяльність на засадах студентоорієнтованого навчання.

1.6. Коледж є відокремленим структурним підрозділом БНАУ зі збереженням ліцензованого обсягу набору державного замовлення на підготовку фахівців та окремими правами фінансово-господарської самостійності, з правом вести самостійний баланс та подавати звітність; одержувати бюджетне фінансування; з закріпленими за ним поточними бюджетними рахунками в Управлінні Державної казначейської служби України в місті Олександрії зі збереженням коду мережі фінансування; з правом мати печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки з власним найменуванням, а також може від свого імені набувати майнових та особистих немайнових прав і обов’язків.

1.7.Структура Коледжу, статус і функції його структурних підрозділів визначаються цим Положенням та положеннями про відповідні структурні підрозділи, які затверджуються директором Коледжу.

1.8. Структурні підрозділи Коледжу створюються наказом директора Коледжу за погодженням з БНАУ, у порядку визначеному Законом України «Про вищу освіту», Статутом БНАУ і цим Положенням.

1.9. Структурними підрозділами Коледжу є відділення, комісії, інші підрозділи для забезпечення освітнього процесу та соціально-побутових умов.

1.10. Відділення — структурні підрозділи Коледжу, що об’єднують навчальні групи з однієї або декількох спеціальностей та форм навчання. Відділення створюються рішенням директора Коледжу, якщо на ньому навчається не менше ніж 150 студентів.

1.10.1 Керівництво відділенням здійснює завідуючий, який призначається на посаду директором Коледжу з числа педагогічних або науково-педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту і досвід навчально-методичної роботи.

Завідуючий відділенням забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм, здійснює контроль за якістю викладання навчальних предметів, навчально-методичною діяльністю викладачів.

1.11. Циклова (предметна) комісія — структурний навчально-методичний підрозділ Коледжу, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін. Циклова (предметна) комісія створюється рішенням директора Коледжу за умови, якщо до її складу входять не менш ніж три педагогічні або науково-педагогічні працівники.

Перелік циклових (предметних) комісій, голови та персональний склад комісій затверджується наказом директора Коледжу на кожний навчальний рік.

1.12. Підрозділи для забезпечення освітнього процесу та розвитку освітньої діяльності:

 • кабінети і лабораторії, перелік яких встановлюється навчальними планами;
 • бібліотека з читальною залою для викладачів, студентів та слухачів;
 • методичний кабінет;
 • навчально-виробничі майстерні;
 • навчальна частина;
 • спортивна зала та майданчики;
 • підготовче відділення;
 • редакційно-видавничий відділ;
 • відділ міжнародного співробітництва.

       В Коледжі також можуть створюватися й інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством України.

1.13. Адміністративні та господарські підрозділи, що забезпечують діяльність та виконання зобов’язань Коледжу: бухгалтерія, відділ кадрів, адміністративно-господарська частина, медичний пункт, гуртожиток, їдальня.

1.14. Коледж може мати у своєму складі підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, лабораторії, навчально-методичні кабінети, комп’ютерні та інформаційні центри, навчально-виробничі та творчі майстерні, навчально-дослідні господарства, виробничі структури, видавництва, спортивні комплекси, заклади культурно-побутового призначення та інші підрозділи, діяльність яких не заборонена законодавством.

1.15. Коледж може створювати навчальні підрозділи, курси та інші підрозділи, що надають платні освітні послуги. Такі підрозділи підпорядковані безпосередньо директору Коледжу, який, відповідно до його Положення, призначає керівника підрозділу, визначає напрями їх основної діяльності, порядок фінансово-господарської діяльності, структуру управління та умови використання матеріально-технічної бази, що належить базовому вищому навчальному закладу.

1.16. Цивільна правоздатність Коледжу виникає з моменту затвердження БНАУ цього Положення і складається із його прав і обов’язків.

1.16.1. Коледж має право:

 • визначати форми та засоби проведення освітнього процесу відповідно до ліцензованої освітньої діяльності;
 • проводити прийом на навчання осіб в обсягах, визначених ліцензією;
 • проводити підготовку фахівців за встановленими напрямами і рівнями акредитації, відкриття яких здійснюється у встановленому порядку;
 • готувати фахівців за державним замовленням і замовленням підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, місцевих органів виконавчої влади, громадських організацій та за договорами з фізичними особами;
 • на підготовку, курсову підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікацій робітничих професій студентів та незайнятого населення;
 • формувати і затверджувати власний штатний розпис за погодженням з БНАУ, приймати на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників, звільняти їх відповідно до законодавства;
 • створювати в установленому порядку, за погодженням з БНАУ, структурні підрозділи, затверджувати Положення про них;
 • створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, а також для власної господарської діяльності ;
 • одержувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадян і благодійних фондів;
 • спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних, науково-педагогічних та інших категорій працівників Коледжу і осіб, які навчаються в Коледжі згідно діючого законодавства України;
 • отримувати за результатами акредитації додаткові права та пільги, передбачені для закладів відповідного рівня;
 • за погодженням з БНАУ розробляти та запроваджувати програми навчальної, творчої і виробничої діяльності;
 • від імені БНАУ на підставі цього Положення та довіреності, в межах наданої компетенції, укладати договори з юридичними та фізичними особами;
 • здійснювати фінансово-господарську діяльність у відповідності до законодавства, а також проводити тендерні процедури на укладення договорів;
 • користуватись переданими у постійне користування БНАУ земельними ділянками відповідно до чинного законодавства;
 • розвивати власну соціальну базу, мережу спортивних, оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних об’єктів;
 • залучати на договірній основі фахівців для виконання будівельних робіт;
 • здійснювати за погодженням з БНАУ капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний ремонт основних фондів;
 • використовувати майно, закріплене за ним на праві оперативного управління, у тому числі для провадження господарської діяльності;
 • користуватися за погодженням з БНАУ банківськими кредитами і позичками згідно з діючим законодавством України;
 • провадити фінансово-господарську діяльність в межах повноважень, визначених цим Положенням;
 • відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах відповідно до вимог законодавства;
 • видавати підручники і навчальні посібники та іншу видавничу продукцію, не заборонену чинним законодавством України;
 • здійснювати друкування підручників, навчальних посібників, інших методичних матеріалів за укладеними договорами з видавництвами, друкарнями та розповсюджувати видавничу продукцію;
 • для забезпечення гласності та інформованості колективу, висвітлювати педагогічну і науково-педагогічну діяльність, а також проведену виховну роботу;
 • створювати в установленому порядку засоби масової інформації: газету, телебачення, радіомовлення;
 • за погодженням з БНАУ вести спільну діяльність з іншими вищими навчальними закладами, підприємствами, установами, організаціями та іншими юридичними особами;
 • запроваджувати власну символіку та атрибутику;
 • за погодженням з БНАУ здійснювати творчі міжнародні зв’язки із закордонними навчальними закладами та брати участь у діяльності міжнародних організацій;
 • утворювати в установленому порядку державні екзаменаційні комісії та призначати їх персональний склад;
 • створювати атестаційні комісії та проводити атестацію педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій та педагогічних звань в установленому законодавством порядку;
 • здійснювати громадське харчування студентів та співробітників Коледжу;
 • інші права, що не заборонені законодавством.

1.16.2.  Коледж зобов’язаний:

 • дотримуватися вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність» та законодавчих актів України у галузі освіти;
 • надавати освітні послуги на рівні державних стандартів;
 • вживати заходів, у тому числі шляхом запровадження відповідних новітніх технологій, щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, інших працівників та здобувачів вищої освіти і притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;
 • мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;
 • забезпечувати на належному рівні освітній процес, надавати інформаційні послуги, виконувати умови державного контракту та інших угод на підготовку фахівців з вищою освітою, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів;
 • здійснювати своєчасну сплату податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших відрахувань до бюджетів і державних фондів згідно із законодавством України;
 • вести бухгалтерський облік, складати та подавати фінансову, статистичну і податкову звітність згідно із законодавством України;
 • забезпечувати можливість підвищення кваліфікації науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників;
 • організовувати контроль за педагогічною та науковою діяльністю науково-педагогічних, наукових та педагогічних працівників;
 • сприяти діяльності органів громадського самоврядування Коледжу;
 • забезпечити належний рівень техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці;
 • дотримуватися фінансової дисципліни та забезпечити збереження державного майна, переданого Коледжу в оперативне управління;
 • дотримуватися зобов’язань, визначених у Статуті БНАУ, які не передбачені даним Положенням;
 • дотримування у своїй діяльності вимог підвищення кваліфікації кадрів;
 • дотримуватися договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової, господарської діяльності та фізичними особами, в тому числі за міжнародними угодами;
 • створювати належні умови для якісної організації освітнього процесу студентів, слухачів та праці працівників, забезпечення дотримання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, безпеки праці, соціального страхування, протипожежної безпеки, охорони навколишнього середовища;
 • здійснювати матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, творчої та інформаційної діяльності;
 • звітувати перед БНАУ про напрями та результати діяльності Коледжу в порядку, передбаченому Статутом БНАУ;

1.17. Коледж відповідно до законодавства, Статуту БНАУ та цього Положення може надавати фізичним та юридичним особам платні послуги за умови забезпечення надання належного рівня освітніх послуг як основного статутного виду діяльності. Коледж має право надавати додатково платні освітні та інші послуги виключно понад обсяги, встановлені державним стандартом, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів відповідних бюджетів. Платні освітні послуги можуть надаватися тими самими структурними підрозділами, що здійснюють освітній процес за державним замовленням, або утвореними для надання платних послуг окремими структурними підрозділами Коледжу, що діють на підставі положення, затвердженого відповідно до законодавства. Платні освітні та інші послуги надаються Коледжем за умови відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, а у разі встановлення законодавством вимог щодо необхідності ліцензування або отримання дозволів для надання платної послуги — після отримання таких дозвільних документів.

   Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, професійно-технічної освіти на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу, фахової передвищої освіти, вищої освіти а також порядок оплати освітньої послуги (разово, щороку, щосеместрово, щомісяця) встановлюються у договорі (контракті), що укладається між Коледжем та фізичною (юридичною) особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

    Розмір плати за весь строк навчання для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, підвищення кваліфікації, професійно-технічної освіти встановлюється Коледжем в національній валюті.

     Коледж має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік. Розмір плати за весь строк навчання або за надання додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації, на офіційних веб-сайтах, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб.

1.18. Коледж з акредитованих спеціальностей та професій має право видавати документи про освіту державного зразка, затверджені Кабінетом Міністрів України. Особам, котрі успішно закінчують навчання з підвищення кваліфікації або перепідготовки, видаються документи, зразки яких затверджуються у встановленому порядку. Коледж з неакредитованих освітніх програм має право виготовляти та видавати власні документи про освіту в порядку та за зразком, що визначені педагогічною радою Коледжу.

1.19. В Коледжі функціонують профспілкові організації працівників та студентів.

1.20. Втручання органів державної влади та управління в навчальну, наукову, господарську та інші діяльності Коледжу допускається лише у межах та в спосіб, передбачені діючим законодавством України, та за згодою БНАУ.

1.21. Обов’язки Коледжу реалізуються через обов’язки директора, педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників, студентів, слухачів.

1.22. Права та обов’язки учасників освітнього процесу у Коледжі визначаються відповідно до діючого законодавства України та цього Положення.

1.23. Права та обов’язки заступників директора, керівників структурних підрозділів визначаються директором Коледжу.

1.24. Особами, які навчаються в Коледжі, є студенти, слухачі. Права та обов’язки студентів колежу визначаються відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту».

2. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕДЖУ

2.1. Освітня діяльність Коледжу ґрунтується на концептуальних засадах Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» «Про фахову передвищу освіту», інших нормативно-правових актів, які регламентують діяльність вищих навчальних закладів України. Освітня діяльність Коледжу передбачає поступове і неухильне удосконалення рівня підготовки фахівців з ліцензованих спеціальностей за рахунок покращення матеріально-технічної та інформаційної бази освітнього процесу, його методичного забезпечення, підбору та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних кадрів. Удосконалення змісту і практичної спрямованості навчальних дисциплін, форм і методів навчальної і виховної роботи: всебічний розвиток людини, особистості як найвищої цінності суспільства, розвитку талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей людини, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого і культурного потенціалу народу України, підвищення освітнього рівня громадян, забезпечення народного господарства України висококваліфікованими фахівцями.

2.2. Освітня діяльність Коледжу спрямована на забезпечення підготовки висококваліфікованих і конкурентноспроможних на ринку праці фахівців в умовах багатопрофільності на основі системного, особистісно орієнтованого, компетентнісного підходів та шляхом створення інноваційного середовища для розвитку кожного учасника освітнього процесу. Особливість освітньої діяльності Коледжу у порівнянні з іншими навчально-науковими структурними підрозділами БНАУ, які надають вищу освіту, полягає у наданні фахової передвищої освіти, в тому числі у поєднанні з профільною загальною середньою освітою. Коледж також має право відповідно до ліцензій забезпечувати здобуття профільної середньої освіти професійного та академічного спрямування, професійної (професійно-технічної) освіти. Випускник Коледжу має бути готовим до продовження навчання за обраною спеціальністю, творчої праці за фахом; планування і реалізації власної життєвої траєкторії.

2.3. Організація освітнього процесу в Коледжі здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», інших нормативноправових актів з питань освіти, статуту БНАУ, цього Положення, документів, наказів, розпоряджень, що регламентують освітній процес в БНАУ.

2.4. Освітня діяльність здійснюється на засадах цілісності, системності, науковості, інноваційності, динамічності, диверсифікації, диференціації, доступності, прогностичності, прозорості, доцільності, практичності, ефективності, якості.

2.5. Основними принципами освітньої діяльності Коледжу є: — гуманізм, — студентоцентризм, — партнерство, — відкритість, — інноваційність, — інклюзивність, — відповідність змісту підготовки фахівців кон’юнктурі ринку праці.

2.6. Шляхами та механізмами реалізації концепції освітньої діяльності Коледжу є: — побудова освітньо-професійних програм підготовки фахівців на компетентісних засадах; — забезпечення практичної спрямованості освітньо-професійних програм підготовки фахівців; — забезпечення механізму актуалізації змісту освітніх програм відповідно до запиту стейкхолдерів та з урахуванням випереджувальної ролі освіти в економіці; — розширення спектру освітніх програм із урахуванням регіональних потреб; — забезпечення належного розвитку кадрового потенціалу; — розвиток інфраструктури; — створення умов для активного дозвілля студентів; — сприяння розвиткові та підтримка діяльності органів студентського самоврядування; — служіння громаді; — співпраця з бізнесом, громадськими та професійними організаціями; — залучення різних джерел фінансування, не заборонених законодавством, для реалізації Концепції.

2.7. До складу пріоритетних програм освітньої діяльності Коледжу входять:

 • програма втілення в життя української національної ідеї;
 • програма впровадження нового покоління стандартів вищої освіти;
 • програма впровадження в освітній процес сучасних інформаційних і комп’ютерних технологій.

2.8   Основними напрямами діяльності Коледжу є:

 • підготовка за державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями фахового молодшого бакалавра,  для аграрного сектору економіки та інших галузей народного господарства України;
 • спеціалізація, підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів за новими напрямами науки, техніки, виробництва, просвітницька діяльність;
 • науково-дослідна та винахідницька робота, інноваційна діяльність;
 • первинна професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації з робітничих професій;
 • культурно-освітня, методична, видавнича, фінансово-господарська, виробничо-комерційна робота;
 • надання платних послуг, які згідно з діючим законодавством України можуть надаватися навчальними закладами;
 • здійснення міжнародного співробітництва в структурі БНАУ, або за погодженням з БНАУ;
 • надання освітніх послуг на рівні базової та повної загальної середньої освіти.

2.9. Основними завданнями Коледжу є:

 • провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними ними спеціальностями;
 • участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;
 • формування особистості шляхом патріотичного, правового, екологічного виховання, утвердження в учасників освітнього процесу моральних цінностей, соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах;
 • забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної діяльності;
 • створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;
 • збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства;
 • поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;
 • налагодження міжнародних зв’язків та провадження міжнародної діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і культури;
 • вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці;
 • здійснення освітньої, культурно-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності в межах автономних прав, наданих Коледжу.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТА БНАУ

3.1.  Коледж заснований на державній формі власності і підпорядкований Білоцерківському національному аграрному університету.

3.2. Повноваження Міністерства освіти і науки України, Білоцерківського національного аграрного університету щодо управління Коледжем визначаються законодавством України, статутом БНАУ та цим Положенням.

3.3. Міністерство освіти і науки України :

 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу, ефективним використанням майна, переданого Коледжу в оперативне управління відповідно до законодавства;
 • здійснює ліцензування, акредитацію спеціальностей, за якими Коледж проводить підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців;
 • здійснює фінансування Коледжу відповідно до встановлених нормативів та напрямів діяльності;
 • здійснює повноваження з управління майном, переданим Коледжу в оперативне управління;
 • реалізує інші повноваження передбачені законодавством.

3.4. Білоцерківський національний агарний університет:

 • надає Коледжу окремі права юридичної особи, визначає певну автономію та самостійність у вирішенні перспективних і поточних питань діяльності Коледжу та повноваження його директора;
 • надає Коледжу право користування акредитованими ліцензіями БНАУ за спорідненими спеціальностями з метою здобуття студентами освіти та кваліфікації за встановленими освітньо-кваліфікаційними рівнями відповідно до ліцензійних обсягів;
 • здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу, дотриманням штатної та трудової дисципліни; ефективним використанням коштів, майна, переданого Коледжу в оперативне управління відповідно до законодавства; виконання обов’язків, покладених на Коледж цим Положенням та Статутом БНАУ;
 • з метою здійснення контролю створює комісії з покладенням на них відповідних повноважень щодо проведення перевірок;
 • надає методичну допомогу Коледжу у проведенні акредитації споріднених спеціальностей;
 • затверджує Положення про Коледж, погоджує штатний розпис, структуру Коледжу;
 • укладає з директором Коледжу контракт та звільняє директора з підстав та в порядку, визначеному законодавством та Статутом БНАУ; погоджує призначення та звільнення заступників директора та головного бухгалтера Коледжу;
 • видає довіреності на представництво інтересів БНАУ;
 • визначає перспективи розвитку Коледжу, навчально-методичну політику, сприяє розвитку ступеневої освіти;
 • видає накази і розпорядження обов’язкові для виконання всіма працівниками Коледжу;
 • здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
 • здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Коледжі;
 • розглядає скарги про відмову у реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за результатами розгляду таких скарг;
 • сприяє створенню безпечного освітнього середовища в Коледжі та вживає заходів для надання соціальних та психологопедагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали його свідками або постраждали від боулінгу;
 • приймає рішення про виділ структурного підрозділу закладу вищої освіти шляхом створення юридичної особи такої самої форми власності у статусі закладу фахової передвищої освіти із забезпеченням відповідно до законодавства збереження та передачі цілісного майнового комплексу відповідного структурного підрозділу;
 • здійснює інші повноваження щодо управління Коледжем.

3.5.  БНАУ не має права втручатися в діяльність Коледжу, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом, Статутом БНАУ та цим Положенням.

3.6. БНАУ може делегувати окремі свої повноваження органу управління Коледжу.

 3.7. БНАУ зобов’язаний: — забезпечити утримання та розвиток матеріально-технічної бази Коледжу на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов; — у разі реорганізації чи ліквідації Коледжу забезпечити здобувачам освіти можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти; — забезпечити відповідно до законодавства створення в Коледжі безперешкодного середовища для учасників освітнього процесу, зокрема для осіб з особливими освітніми потребами.

4.  ОБСЯГ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ КОЛЕДЖУ СТАНОМ НА 1 СІЧНЯ 2020 РОКУ

4.1. Матеріально-технічну базу Коледжу становлять приміщення, комп’ютери, комп’ютерні мережі, оргтехніка, лабораторії та їх обладнання, засоби зв’язку і телекомунікації та інші матеріальні цінності.

4.2. Будівлі, споруди, обладнання, інвентар та інше майно, яким користується Коледж, знаходяться на балансі Білоцерківського національного аграрного університету. Перелік основних засобів рухомих та нерухомих фондів № п/п Групи основних засобів Первісна (переоцінена) вартість, грн.

1.Будівлі, споруди та передавальні пристрої 20105743

 2. Машини та обладнання 949317

3. Транспортні засоби 304288

 4. Інструменти, прилади, інвентар 27095

5. Тварини та багаторічні насадження73453 

6. Бібліотечні фонди 86629

7. Малоцінні необоротні матеріальні активи49716

 8. Білизна, постільні речі, одяг та взуття 2807

 РАЗОМ 21599048 

5.ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ КОЛЕДЖУ.

5.1. Управління Коледжем в межах повноважень, визначених законами, Статутом БНАУ та цим Положенням, здійснюють: 1) БНАУ; 2)директор Коледжу; 3) колегіальний орган управління Коледжем; 4) вищий колегіальний орган громадського самоврядування; 5) органи студентського самоврядування; 6) наглядова рада; 7) інші органи, визначені цим Положенням.

5.2. Права і обов’язки БНАУ щодо управління Коледжем визначаються Законом України «Про фахову передвищу освіту»- та іншими законами України, Статутом БНАУ, а також цим Положенням.

5.3. Педагогічна рада є колегіальним органом управління Коледжем, склад якого щорічно затверджується наказом директора Коледжу.

         5.4. Педагогічна рада Коледжу:

1) визначає стратегію і перспективні напрями розвитку Коледжу;

2) розглядає проект Положення про Коледж, а також пропозиції щодо внесення змін до нього;

3) розглядає проект кошторису (фінансового плану) та річний фінансовий звіт Коледжу;

4) ухвалює відповідно до законодавства рішення про розміщення власних надходжень Коледжу у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

5) визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

 6) погоджує за поданням директора Коледжу рішення про утворення, реорганізацію, перетворення (зміну типу) або ліквідацію структурних підрозділів;

7) за поданням директора Коледжу надає згоду на призначення завідувачів відділень та голів циклових комісій;

8) затверджує положення про організацію освітнього процесу;

9) затверджує зразок та порядок виготовлення власного документа про фахову передвищу освіту;

10) має право вносити подання про відкликання директора Коледжу з підстав, передбачених законодавством, Статутом БНАУ, цим Положенням, контрактом, яке розглядається вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу;

11) обговорює питання та визначає заходи з підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників; 12) приймає рішення з питань впровадження в освітній процес кращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку фахової передвищої освіти;

13) має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Коледжу;

14) приймає рішення з питань вдосконалення методичного забезпечення освітнього процесу;

15) приймає рішення з питань відповідальності учасників освітнього процесу за порушення академічної доброчесності;

16) приймає рішення з інших питань відповідно до законодавства та установчих документів Коледжу.

5.5. Педагогічну раду Коледжу очолює голова, яким є директор Коледжу. До складу педагогічної ради Коледжу можуть входити за посадами директор, заступники директора, завідувачі відділень, завідувач бібліотеки, голови ї циклових комісій, лабораторій, інші педагогічні та науково-педагогічні і працівники, головний бухгалтер, керівники органів громадського самоврядування, керівники виборних органів первинних профспілкових організацій (за наявності), представники студентського самоврядування відповідно до квот, визначених положеннями Коледжу. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності складу педагогічної ради мають становити педагогічні та/або науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків — виборні представники з числа студентів Коледжу. Виборні представники осіб, які навчаються, обираються вищим органом студентського самоврядування Коледжу. Виборні представники з числа студентів Коледжу беруть участь у роботі педагогічної ради Коледжу під час розгляду питань, що стосуються навчання, побут) та відпочинку осіб, які у ньому навчаються. Під час розгляду інших питань, віднесених до повноважень педагогічної ради Коледжу, норма щодо 12 обов’язкової участі в роботі колегіального органу управління закладу не менш як 10 відсотків виборних представників з числа студентів Коледжу не застосовується.

5.6. Рішення педагогічної ради Коледжу, прийняті відповідно до законодавства, є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу. Рішення педагогічної ради Коледжу вводяться в дію наказами директора Коледжу.

5.7. У Коледжі можуть утворюватися колегіальні органи управління відокремлених структурних підрозділів, відділень, повноваження яких визначаються педагогічною радою Коледжу відповідно до цього Положення.

         5.8. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є загальні збори трудового колективу. До загальних зборів трудового колективу входять всі працівники Коледжу, включаючи виборних представників з числа студентів Коледжу, які повинні складати не менше як 10 відсотків від складу загальних зборів.

5.9. Загальні збори трудового колективу скликаються не менше одного разу на рік за рішенням голови зборів, профспілкового комітету, адміністративної ради, педагогічної ради.

5.10. Загальні збори трудового колективу Коледжу: 1) погоджують за поданням педагогічної ради установчий документ | Коледжу; 2) заслуховують щорічний звіт керівника Коледжу та оцінює його діяльність; 3) обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю; 4) розглядають за обґрунтованим поданням педагогічної ради питання про дострокове припинення повноважень керівника Коледжу і направляє відповідне подання до Університету; 5) затверджують правила внутрішнього розпорядку Коледжу і колективний договір; 6) приймають рішення з інших питань діяльності Коледжу відповідно до законодавства та цього Положення.

5.11. Загальні збори трудового колективу вважаються повноважними, якщо на них присутні більш як 50 відсотків членів.

5.12. Рішення загальних зборів трудового колективу вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 50 відсотків присутніх членів.

5.13. Рішення про відкликання (звільнення) з посади директора Коледжу приймається не менш як двома третинами голосів складу загальних зборів трудового колективу Коледжу.

5.14. Органи громадського самоврядування можуть утворюватися у структурних підрозділах, відділеннях Коледжу.

5.15. У Коледжі та його структурних підрозділах діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування Коледжу. Студентське самоврядування — це право і можливість студентів Коледжу вирішувати питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати участь в управлінні Коледжем. Студентське самоврядування об’єднує всіх студентів Коледжу, у тому числі неповнолітніх. Усі студенти закладу, які у ньому навчаються, мають рівні права щодо участі у студентському самоврядуванні, можуть обиратися та бути обраними до його органів. Студентське самоврядування здійснюється студентами Коледжу безпосередньо, а також через органи студентського самоврядування, що обираються у встановленому порядку.

         5.16. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, цим Положенням та положенням про студентське самоврядування Коледжу.

5.17. Органи студентського самоврядування діють на принципах: 1) добровільності, колегіальності, відкритості; 2) виборності та звітності; 3) рівності прав студентів Коледжу на участь у студентському самоврядуванні; 4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій; 5) академічної доброчесності.

5.18. Студентське самоврядування здійснюється на рівні Коледжу, гуртожитків, структурних підрозділів Коледжу. Органи студентського самоврядування можуть мати різноманітні форми (парламент, сенат, старостат, студентська дирекція, студентський деканат, студентська рада тощо). На рівні Коледжу також діє контрольно-ревізійний орган студентського самоврядування — контрольно-ревізійна комісія. До складу контрольноревізійної комісії не можуть входити керівники та члени виконавчих органів студентського самоврядування, студентських виборчих комісій. Делегати на конференцію студентів Коледжу обираються студентами Коледжу шляхом прямого таємного голосування на строк, визначений  положенням про студентське самоврядування, що не може бути більшим за один календарний рік. Керівники органів студентського самоврядування та їх заступники не можуть перебувати на посаді більш як два строки. З припиненням особою навчання у Коледжі припиняється її участь в органі студентського самоврядування у порядку, передбаченому положенням про студентське самоврядування Коледжу.

         5.19. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів Коледжу, які: 1) затверджують положення про студентське самоврядування; 2) обирають керівника та членів виконавчого органу студентського самоврядування, дають оцінку їхній діяльності; 3) затверджують процедуру використання майна та коштів органів студентського самоврядування, підтримки студентських ініціатив на конкурсних засадах; 4) затверджують річний кошторис витрат (бюджет) органів студентського самоврядування, вносять до нього зміни, заслуховують звіт про його виконання; 5) обирають контрольно-ревізійну комісію з числа студентів для здійснення поточного контролю за діяльністю, станом використання майна та виконання бюджету органів студентського самоврядування; 6) формують студентські виборчі комісії з числа студентів Коледжу для організації та проведення виборів до органів студентського самоврядування; 7) обирають представників студентів до вищого колегіального органу громадського самоврядування та колегіального органу управління Коледжем; 8) заслуховують звіти виконавчого, робочих і контрольно-ревізійних органів студентського самоврядування, дають оцінку їхній діяльності; 9) здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом та положенням про студентське самоврядування.

5.20. Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органів студентського самоврядування (крім питань, пов’язаних з безпекою учасників освітнього процесу, а також із використанням бюджетних коштів та майна). Рішення органів студентського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції та доведені до адміністрації, не потребують затвердження, схвалення чи введення в дію директором, іншими органами управління Коледжу.

5.21. Директор Коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв’язком, постійним доступом до Інтернету, відводить 1 місця для встановлення інформаційних стендів тощо), про що укладається відповідна угода.

5.22. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їхніх завдань і здійснення повноважень відповідно до затверджених ними кошторисів. Органи студентського самоврядування публічно звітують про використання коштів та виконання кошторисів не менше одного разу на рік.

5.23. Для вирішення поточних питань діяльності Коледжу утворюються робочі органи — дирекція, адміністративна рада, методична рада, приймальна комісія, стипендіальна комісія тощо. Положення про робочі та дорадчі органи затверджуються директором Коледжу.

5.24. Наглядову раду Коледжу створює та затверджує її персональний склад (5 осіб) строком на п’ять років Вчена рада БНАУ.  Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.

5.25. Членом наглядової ради не може бути особа, яка:  за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;  має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;  відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;  за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією, – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;  піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення або правопорушення, пов’язане з корупцією, – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;  підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади».

5.26. До складу наглядової ради не можуть входити працівники та здобувачі освіти Коледжу.

         5.27. Наглядова рада Коледжу сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями та суб’єктами господарської діяльності в інтересах розвитку, підвищення якості освітньої діяльності і його конкурентоспроможності.

5.28. Наглядова рада має право:  сприяти залученню додаткових джерел фінансування;  брати участь у роботі Педагогічної ради Коледжу з правом дорадчого голосу;  брати участь у визначенні та погоджувати стратегію розвитку Коледжу;  контролювати дотримання законодавства України, нормативних документів БНАУ та цього Положення;  проводити конкурсний відбір на посаду директора Коледжу;  розглядати щорічні звіти директора про реалізацію стратегії розвитку Коледжу;   ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту діяльності Коледжу (не більше одного разу протягом строку повноважень наглядової ради);  відстежувати та врегульовувати потенційні конфлікти інтересів у діяльності директора Коледжу;  вносити ректору БНАУ подання про заохочення або відкликання директора Коледжу з підстав, визначених законодавством, цим Положенням або контрактом;  здійснювати інші права, визначені законом та установчими документами БНАУ, цим Положенням.

5.29. Наглядова рада на своєму засіданні обирає голову та секретаря.

5.30. Засідання наглядової ради проводяться не рідше одного разу рік. Рішення про проведення засідання приймається головою наглядової ради одноосібно або на вимогу не менше 1/3 її членів. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому взяли участь не менше 2/3 членів. Рішення наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували не менше ¾ присутніх. Під час засідання наглядової ради ведеться протокол.

5.31. Компенсація витрат членів наглядової ради Коледжу здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

5.32. Вчена рада БНАУ має право достроково припинити повноваження наглядової ради або окремих її членів.

5.33. Рішення наглядової ради у письмовій формі в п’ятиденний строк доводяться до відома директора Коледжу та є обов’язковими до розгляду та відповідного реагування.

5.31.Наглядова рада закладу у своїй діяльності керується принципами прозорості і підзвітності. Протоколи, відеотрансляції та стенограми засідань наглядової ради оприлюднюються на офіційному веб-сайті (веб-сторінці) закладу фахової передвищої освіти протягом тижня з дня відповідного засідання.

6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ  ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ

6.1.  Безпосереднє управління Коледжем здійснює директор.

6.2. Директор Коледжу призначається на посаду на умовах контракту за результатами проведеного конкурсного відбору та звільняється з посади за рішенням ректора з підстав, визначених законодавством про працю, установчими документами БНАУ та контрактом. 6.3. Директор Коледжу призначається на посаду строком на п’ять років за результатами конкурсного відбору, який проводить наглядова рада закладу. Порядок проведення конкурсного відбору на посаду директора Коледжу затверджується Вченою радою Університету, відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту».

 6.4. Кандидат на посаду директора повинен бути громадянином України, мати ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), вільно володіти державною мовою і мати стаж роботи на посадах педагогічних або науково-педагогічних працівників не менш як п’ять років.

6.5. Одна й та сама особа не може бути директором Коледжу більше ніж два строки, з урахуванням перехідних положень Закону України «Про вищу освіту».

 6.6. Директор Коледжу може бути звільнений з посади ректором за поданням наглядової ради або Зборів трудового колективу Коледжу з підстав, визначених законодавством, за порушення законодавства України, установчих документів БНАУ, цього Положення або умов контракту.

6.7. Подання про відкликання директора може бути внесене на Збори трудового колективу Коледжу більшістю складу Педагогічної ради Коледжу не раніше ніж через рік після призначення цього директора.

         6.8. Подання ректору про відкликання директора Коледжу приймається, якщо його підтримали дві третини складу наглядової ради або більшістю голосів членів Зборів трудового колективу Коледжу.

6.9. У визначених законодавством випадках ректор за поданням наглядової ради Коледжу може призначити директора Коледжу за контрактом з метою здійснення заходів антикризового менеджменту, але не більш як на два роки.

6.10. Директор щороку звітує на Зборах трудового колективу Коледжу.

6.11. Директор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про реалізацію стратегії розвитку Коледжу на офіційній веб-сторінці Коледжу.

6.12. Директор Коледжу в межах наданих йому БНАУ повноважень:

 • вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, складає штатний розпис та структуру Коледжу, подає їх на погодження БНАУ в установленому порядку;
 • подає БНАУ пропозиції про зміни організаційної структури Коледжу;
 • затверджує розрахунки (калькуляцію) вартості надання освітніх та інших послуг згідно з законодавством;
 • видає накази і розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками і структурними підрозділами Коледжу;
 • представляє Коледж у державних та інших органах, відповідає за результати його діяльності перед Міністерством освіти і науки та БНАУ;
 • є розпорядником майна і коштів в межах повноважень, визначених Положенням про Коледж, Контрактом та Довіреністю БНАУ;
 • забезпечує виконання кошторису (фінансового плану);
 • від імені БНАУ на підставі Положення про Коледж та Довіреності укладає договори з юридичними та фізичними особами, дає доручення, відкриває рахунки в органах  Державного казначейства, банківські рахунки відповідно до вимог законодавства;
 • приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Коледжу;
 • заступників директора та головного бухгалтера приймає на роботу та звільняє з роботи за погодженням з БНАУ;
 • забезпечує дотримання законності та правопорядку, правил охорони праці, техніки безпеки, санітарії та гігієни, екології;
 • визначає функціональні обов’язки працівників Коледжу;
 • формує контингент осіб, які навчаються у Коледжі;
 • відраховує та поновлює на навчання здобувачів вищої освіти;
 • забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;
 • контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;
 • здійснює контроль за якістю роботи педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників;
 • забезпечує дотримання службової та державної таємниці;
 • здійснює контроль за якістю роботи викладачів, організацією освітнього процесу та культурно-масової роботи, станом фізичного виховання і здоров’я студентів;
 • організовує побутове обслуговування учасників освітнього процесу та інших працівників Коледжу;
 • разом з профспілковою організацією подає на затвердження загальним зборам трудового колективу Коледжу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує його;
 • відповідає за провадження освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності у Коледжі; за фінансово-господарську діяльність; за стан, збереження та ефективне використання нерухомого та іншого майна, коштів; за дотримання трудової дисципліни;
 • несе відповідальність за забезпечення матеріально-технічної бази та належних умов навчання, проживання студентів та слухачів;
 • на підставі довіреності здійснює представництво БНАУ у судах всіх інстанцій, у питаннях діяльності Коледжу;
 • щорічну звітує перед загальними зборами трудового колективу Коледжу та ректором БНАУ;
 • підписує та видає документи про вищу освіту державного зразка;
 • може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів;
 • здійснює інші повноваження в межах передбачених Статутом БНАУ, цим Положенням та Контрактом.

6.13. Директор Коледжу зобов’язаний забезпечити:

 • проведення освітнього процесу на рівні державних стандартів освіти, підготовку фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня;
 • виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з підготовки спеціалістів для потреб господарства, в тому числі на договірних засадах;
 • дотримання вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту БНАУ, даного Положення;
 • підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів;
 • захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну таємниці;
 • дотримання законодавства України, активне використання засобів щодо удосконалення управління;
 • ефективне використання майна відповідно до показників, затверджених Кабінетом Міністрів України;
 • своєчасне подання до БНАУ встановленої звітності, також інших необхідних відомостей про роботу Коледжу.

6.14. Для вирішення основних питань діяльності Коледжу, наказом директора створюються:

 • робочі органи: адміністративна рада, стипендіальна комісія, відбіркова (приймальна) комісія;
 • дорадчі органи: педагогічна рада, методична рада, методичне об’єднання кураторів груп, атестаційна комісія.

Порядок створення та функціонування робочих і дорадчих органів Коледжу визначаються окремим Положенням та затверджується директором Коледжу.

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА КОЛЕДЖУ

 7.1. Матеріально-технічну базу та фінанси Коледжу складають основні фонди, оборотні кошти та інші матеріальні та фінансові цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі.

7.2. Майно (крім земельних ділянок) закріплюється за Коледжем на праві господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди БНАУ та загальних зборів трудового колективу Коледжу, крім випадків, передбачених законодавством. Власні надходження Коледжу, отримані як плата за послуги, що надаються ними згідно з його основною та додатковою (господарською) діяльністю, благодійні внески та гранти, відповідно до рішення педагогічної ради зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на поточні та/або вкладні (депозитні) рахунки установ державних банків у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів на вкладних (депозитних) рахунках в установах державних банків, включаються до фінансового плану (кошторису) Коледжу і можуть використовуватися для оплати праці, заохочення  працівників, придбання майна і його використання, капітального будівництва та ремонту приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчальнолабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо відповідно до установчих документів Коледжу. Передача в оренду Коледжем закріплених за ними на праві оперативного управління або господарського відання об’єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства.

 7.3. Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі шляхом надання відповідних освітніх субвенцій, а також з інших джерел, не заборонених законодавством, а саме: 1) освітньої субвенції на здобуття повної загальної середньої освіти — на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників; 2) освітньої субвенції на підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників; 3) освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання обов’язків засновника у частині забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази Коледжу на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов; 4) коштів загального фонду державного бюджету на оплату послуг з виконання державного замовлення з надання фахової передвищої освіти; 5) державної та місцевої фінансової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти; 6) державної цільової підтримки для здобуття фахової передвищої освіти; 7) коштів фізичних та юридичних осіб на оплату послуг з надання фахової передвищої та вищої освіти відповідно до укладеного договору; 8) інших коштів, наданих за рішенням засновника; 9) інших джерел, не заборонених законодавством. Порядок та умови надання освітніх субвенцій встановлюються Кабінетом Міністрів України.

7.4. Фінансування Коледжу здійснюється з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості у прийнятті рішень.

 7.5.  Обсяг фінансування у Коледжі повинен забезпечувати покриття витрат, пов’язаних з наданням фахової передвищої освіти, а саме на: оплату праці, нарахувань на оплату праці; оплату комунальних послуг та за спожиті енергоносії; матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу, зокрема на обладнання для навчальних кабінетів та лабораторій, навчально-виробничих майстерень; інші витрати, безпосередньо або опосередковано пов’язані з набором, навчанням та випуском здобувачів фахової передвищої освіти; підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників; капітальні видатки (в обсязі, достатньому для виконання обов’язків засновника закладу фахової передвищої освіти у частині забезпечення утримання та розвитку матеріально-технічної бази заснованого ним закладу фахової передвищої освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов); виплату академічних стипендій (у тому числі іменних); виплату соціальних стипендій, іншого соціального забезпечення відповідно до державних пільг та гарантій для окремих категорій здобувачів фахової передвищої освіти; виконання вимог законодавства у сфері охорони праці, протипожежної безпеки та цивільного захисту; придбання ліцензійного програмного забезпечення та підтримку його в актуальному стані; інші витрати, визначені законодавством, установчими документами або рішеннями засновника (засновників) закладу фахової передвищої освіти.

7.6. Кошти, отримані Коледжем як плата за надання освітніх або інших послуг, а також кошти, отримані з інших джерел власних надходжень, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевого бюджетів.

7.7. Коледж використовує бюджетні кошти відповідно до загального кошторису, що затверджується органом управління, у підпорядкуванні якого він перебуває. Кошти від додаткових джерел фінансування Коледжу використовуються самостійно: на відшкодування матеріальних витрат, виплату стипендій, зарплати, розвиток матеріальної бази.

8. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ПРОВАДЖЕННЯМ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1. Коледж відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» та інших нормативно-правових актів самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік роботи, веде статистичну звітність, складає форми місячної, квартальної та річної звітності і відповідно до затверджених вимог подає — контролюючим органам Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики України, Пенсійного фонду України, Фонду соціального страхування України, Державної казначейської служби України за відповідними напрямами діяльності закладу освіти та засновнику закладу освіти.

8.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу здійснює БНАУ, директор та педагогічна рада Коледжу згідно з повноваженнями, передбаченими Законом України «Про фахову передвищу освіту».

8.3 Коледж складає затвердженні форми місячної, квартальної та річної звітності відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в України», Указу Президента України «Про державне казначейство України» та інших діючих нормативно-правових актів України.

8.4. Коледж самостійно веде оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік своєї роботи, складає статистичну та фінансову звітність згідно з установленими нормами, подає їх в установленому порядку до Міністерства освіти і науки України, БНАУ та інших органів, яким діючим законодавством України надане право контролю за відповідними напрямами його діяльності.

8.5. Коледж користується земельними ділянками на підставі та в порядку, встановлених Земельним кодексом України. Земельні ділянки не можуть бути вилучені для громадських та інших потреб без згоди Коледжу та БНАУ.

8.6. Відчуження та передача в оренду майна, що є державною власністю та закріплене за Коледжем в оперативне управління, здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

8.7. Збитки, завдані Коледжу внаслідок порушень його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами, відшкодовуються Коледжу добровільно або за рішенням суду.

8.8. Коледж у межах, визначених діючим законодавством України, і відповідно до цього Положення, має право:

 • отримувати кошти і матеріальні цінності (будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби тощо) від юридичних та фізичних осіб;
 • провадити фінансово-господарську діяльність в Україні та за її межами;
 • створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для проведення навчально-виробничої практики осіб, які навчаються в Коледжі, а також для власної господарської діяльності;
 • розвивати власну соціальну-побутову базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних та культурних закладів;
 • здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, капітальний і поточний ремонт основних фондів на умовах підряду або господарським способом;
 • надавати платні послуги фізичним та юридичним особам відповідно до законодавства;
 • відкривати рахунки у національній та іноземній валютах у банках; розміщувати власні надходження у територіальних органах державної казначейської служби або банківських установах.

8.9. Фінансування Коледжу проводиться за рахунок коштів державного бюджету, а також додаткових джерел фінансування.

8.10. У Коледжі створюються фонди: загальний – на підготовку фахівців в межах державного замовлення і спеціальний.

8.11. Спеціальний фонд формується за рахунок додаткових джерел:

 • коштів, одержаних за навчання, підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів, надання додаткових освітніх послуг відповідно до укладених договорів з юридичними і фізичними особами;
 • доходів від здачі в оренду майна, закріпленого за Коледжем;
 • безоплатних та благодійних внесків юридичних і фізичних осіб, у тому числі з інших держав;
 • отриманих грантів;
 • дотації органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
 • інших доходів, не заборонених діючим законодавством України.

8.12. Кошти, отримані як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг, не оподатковуються і не можуть бути вилучені в доход держави або місцевих бюджетів. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні Коледжу за умови, якщо вони спрямовані на діяльність навчального закладу, зазначену в його Положенні.

8.13. Кошти, матеріальні цінності та нематеріальні активи, що надходять безкоштовно у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для здійснення освітньої, виховної, оздоровчої, спортивної, культурної діяльності Коледжу не вважається прибутком і не оподатковується.

8.14. Плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання додаткових освітніх послуг може вноситися за весь період навчання, або частками – помісячно, по семестрах, щорічно.

8.15. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні асигнування Коледжу не зменшуються. Бюджетні асигнування на освіту та спеціальні кошти не підлягають вилученню.

8.16. Оплата праці працівників Коледжу здійснюється згідно з Кодексом законів про працю України, законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» за схемами посадових окладів і тарифними ставками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України.

8.17. Умови і показники преміювання працівників Коледжу, порядок встановлення надбавок за високі досягнення у праці або на період виконання особливо важливих робіт, доплат для працівників за суміщення посад, розширення зон обслуговування, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників визначаються в колективному договорі, затвердженим директором Коледжу з дотриманням вимог діючого законодавства України.

8.18. Оплата праці та матеріальне стимулювання директора Коледжу встановлюється БНАУ та визначаються в укладеному з ним контракті.

8.5. Аудит діяльності Коледжу здійснюється згідно із законодавством України.

8.6. Директор Коледжу та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської і статистичної звітності відповідно до законодавства. Директор Коледжу несе персональну відповідальність за проведення фінансово-господарської діяльності у Коледжі.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Зміни до Положення про Олександрійський аграрний фаховий коледж БНАУ  вносяться шляхом викладення його в новій редакції після розгляду педагогічною радою та погодження загальними зборами трудового колективу Коледжу та затверджуються БНАУ.

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ КОЛЕДЖУ

10.1. Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) Коледжу ухвалює вчена рада БНАУ.

10.2. Реорганізація чи ліквідація Коледжу не повинна порушувати права та інтереси осіб, які навчаються у ньому. Обов’язок щодо вирішення всіх питань продовження безперервного здобуття фахової передвищої освіти такими особами покладається на Університет.

10.3. Зміна форми власності, засновника або уповноваженого ним органу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється органом управління майном. До складу ліквідаційної комісії входять представники органів управління майном, Коледжу та БНАУ. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для пред’явлення претензій кредиторами визначає орган управління майном.

         10.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Коледжем. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Коледжу і подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Коледжем, що ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

10.6. При реорганізації і ліквідації Коледжу працівникам, які звільняються, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.7. Коледж є ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення його діяльності.

   Директор ВСП «Олександрійського аграрного

   фахового  коледжу   БНАУ»                                                          О.І. Бодяко