Положення про студентське самоврядування в ВСП «Олександрійський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ»

Загальні положення

1.    Це Положення регламентує порядок створення і функціонуванні! студентського самоврядування Олександрійського коледжу БНАУ.

2.    Студентське самоврядування Олександрійського коледжу БНАУ є гарантованим державою лравом студентів, курсантів, екстернів, асистентін- стажистів, інтернів, клінічних ординаторів (далі — студенти) самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

3.    У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються в Олександрійському коледжі БНАУ  за всіма формами навчання. Кожен студент має: право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.

4.    Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування Олександрійського коледжу БНАУ.

5.    У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством України, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі освіти та науки, відповідного центрального органу виконавчої влади, який має у підпорядкуванні вищий навчальний заклад, Статутом вищого навчального закладу і Положенням про студентське самоврядування в коледжі

6.    Перелік повноважень органів студентського самоврядування визначається Положенням про студентське самоврядування Олександрійського коледжу БНАУ (далі Положення) й узгоджується з керівництвом Олександрійського коледжу БНАУ.

7.    У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею.

8.   Органи студентського самоврядування Олександрійського коледжу БНАУ можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів та молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

9.    Органи студентського самоврядування є вільними від втручання політичних партій та рухів, громадських і релігійних організацій.

10. Керівництво Олександрійського коледжу БНАУ зобов’язане створювати умови для забезпечення діяльності та розвитку студентського самоврядування.

11. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» представники студентського самоврядування та первинних профспілкових організацій студентів мають право брати участь у роботі колегіальних органів вищого навчального закладу та його структурних підрозділів.

Мета і завдання органів студентського самоврядування

1. Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

2. Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності

3. Основні завдання органів студентського самоврядування:

•       захист прав та інтересів студентів;

•       забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;

•       сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;

•       сприяння поліпшенню умов проживання й відпочинку студентів;

•       сприяння створенню різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та координація їх діяльності;

•       співробітництво з органами студентського самоврядування інших вищих навчальних закладів;

•       сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів та залученню студентів до вторинної зайнятості у вільний від навчання час;

•       забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

1.  Студентське самоврядування здійснюється на рівні Олександрійського коледжу БНАУ, йото структурних підрозділів (факультету (інституту), відділення), курсу, академічної групи, груп за спеціальностями, гуртожитку, студентського містечка з урахуванням типу’ та специфіки діяльності коледжу.

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними, їх формування (таємним чи відкритим голосуванням) та термін повноважень визначаються Положенням про студентське самоврядування Олександрійського коледжу БНАУ.

Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи.

2.  Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори або конференція студентів вищого навчального закладу, які;

« ухвалюють Положення про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування:

•       формують і затверджують склад виконавчого органу студентського самоврядування та обирають його голову (заступників), визначають термін їх повноважень; виконавчий орган студентського самоврядування є колегіальним на засадах рівного представництва від усіх органів студентського самоврядування нижчих рівнів;

•       визначають спільно з первинною профспілкового організацією студентів порядок обрання представників із складу студентів до вищого

колегіального органу громадського самоврядування, Олександрійського коледжу та їхніх структурних підрозділів ;

•      заслуховують звіти органів студентського самоврядування не менше одного разу на рік і виносять ухвалу щодо їхньої діяльності;

•       розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування. Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 відсотків студентів вищого навчального закладу або в інших випадках, якщо це передбачено Положенням про студентське самоврядування у виш,ому навчальному закладі.

3. Голова виконавчого органу студентського самоврядування відповідного

рівня:

•       організовує роботу й несе відповідальність за ефективність діяльності виконавчого органу студентського самоврядування;

•       представляє інтереси студентської г ромади;

•       може брати участь у роботі інших колегіальних, робочих органів та комісій вищого навчального закладу;

•       делегує свої повноваження заступнику;

•       забезпечує організацію проведення загальних зборів або конференції студентів;

•       ініціює проведення позачергових загальних зборів або конференції;

•       має право отримувати необхідну інформацію від адміністрації та органів студентського самоврядування для здійснення своєї діяльності;

•       має інші права й обов’язки, передбачені Положенням про студентське самоврядування у вищому навчальному закладі.

4.    Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

5.    Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування відповідають за збереження документації органу студентського самоврядування.

6.    При виконавчому органі студентського самоврядування можуть створювати сектори (комісії) відповідно до напряму роботи.

7.    Засідання виконавчого органу студентського самоврядування проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від кількості обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.

8.    Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

9.    Органи студентського самоврядування всіх рівнів підконтрольні та підзвітні загальним зборам або конференціям відповідних рівнів. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влада у галузі освіти і

науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого перебуває Олександрійський коледж БНАУ, статутом коледжу .

10.    Рішення органів студентського самоврядування в межах своїх повноважень доводяться до відома адміністрації відповідного рівня.

11.Між органами студентського самоврядування, первинною профспілковою організацією студентів та керівництвом Олександрійського коледжу БНАУ  може укладатись угода про співробітництво.

Права й обов’язки органів студентського самоврядування

1. Органи студентського самоврядування Олександрійського коледжу мають право:

•       отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

•       звертатися з пропозиціями, заявами, клопотанням до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань;

•       вести конструктивний діалог з адміністрацією вищого навчального закладу щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо, вони порушують права студентів, подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України «Про звернення громадян», вимагати реаіування на скаргу згідно з чинним законодавством;

•       делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

2.  Органи студентського самоврядування зобов’язані:

•       забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

•       порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;

•       звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

•       сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

•       координувати свою діяльність у вищому навчальному закладі з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

•       узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів вищого навчального закладу.

Права й обов’язки адміністрації Олександрійського коледжу БНАУ  щодо взаємодії з органами студентського самоврядування коледжу

1. Адміністрація вищого навчального закладу має право:

•      отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

•      скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту Олександрійського коледжу БНАУ  та Положення про органи студентського самоврядування Олександрійського коледжу БНАУ;

•      брати участь через своїх представників із дорадчим голосом у заходах, що проводять органи студентського самоврядування (загальних зборах, конференціях, засіданнях виконавчих органів тощо).

2. Адміністрація Олександрійського коледжу БНАУ зобов’язана:

•      створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернсгом тощо;

•      інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, що стосуються життєдіяльності студентів Олександрійського коледжу БНАУ;

•      надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування Олександрійського коледжу БНАУ.

Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування

1. Органи студентського самоврядування Олександрійського коледжу БНАУ можуть співпрацювати з органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів інших країн, міжнародними студентськими організаціями та їх об’єднаннями для кращого виконання своїх завдань у межах визначених повноважень.

2. Укладання угод, проведення спільних заходів міжнародного рівня мас відбуватися за погодженням з адміністрацією вищого навчального закладу.

3.Міжнародна діяльність органів студентського самоврядування має сприяти формуванню позитивного іміджу Олександрійського коледжу БНАУ та держави.