Керівникам груп

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Це положення регламентує діяльність керівника групи ВСП «Олександрійський аграрний фаховий коледж БНАУ».
 2. Керівник  групи – це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом студентів академічної групи, їх батьками, забезпечує організацію і проведення позанавчальної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників освітнього процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку студентів, їх соціального захисту.
 3. Керівник групи у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативними актами Міністерства освіти і науки України, Положенням про  коледж, іншими нормативними актами та цим Положенням.
 4. Керівник групи здійснює свою діяльність відповідно до основних завдань коледжу, спрямованих на:
 5. виховання громадянина України, який усвідомлює досягнення Українського народу, його інтелектуальних, духовних та інших надбань;
 6. формування особистості студента, його наукового світогляду, розвитку його здібностей та обдарувань;
 7. формування національно-культурної громадянської ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку суспільно-державницьких та духовно-моральних цінностей Українського народу;
 8. виховання у студентів поваги до Конституції України, державних символів України, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків, прав і свобод людини і громадянина, відповідальності перед законом за свої дії;
 9. реалізацію права студентів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
 10. виховання ціннісного ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
 11. формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв’язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ГРУПИ

Обов’язки керівника групи покладаються на штатного педагогічного працівника коледжу, який має повну вищу педагогічну освіту або іншу повну вищу освіту та пройшов спеціальну педагогічну підготовку.

Обов’язки керівника групи покладаються директором коледжу на педагогічного працівника за його згодою і з врахуванням спеціальності, за якою навчаються студенти групи. У виняткових випадках, з метою дотримання прав та інтересів студентів та їх батьків, зміна керівника групи може бути здійснена впродовж навчального року.

На керівника групи покладається керівництво однією академічною групою. Посадова інструкція керівника групи розробляються відповідно до цього Положення і затверджується директором коледжу.

Керівник групи як організатор студентського колективу:

— створює умови для організації змістовного дозвілля, зокрема організовує відвідування музеїв, театрів, виставок, екскурсій, заходи з охорони довкілля; відповідає за профілактику бездоглядності, правопорушень, планує та проводить відповідні заходи;

— сприяє підготовці студентів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

— проводить виховну роботу з урахуванням вікових та індивідуально- психологічних особливостей студентів, їх нахилів, інтересів, задатків, готовності до певних видів діяльності, а також рівня сформованості студентського колективу;

— співпрацює з викладачами, психологами, медичними працівниками, органами студентського самоврядування, батьками та іншими учасниками навчально-виховного процесу з виконання завдань навчання та виховання в студентському колективі, соціального захисту студентів.

— систематично аналізує рівень навчальних досягнень та поведінку студентів;

— створює в академічній групі необхідні умови для оволодіння кваліфікацією, творчого відношення до навчання;

— проводить тематичні виховні години, спрямовані на виховання моральних цінностей, зацікавленості у питанні належності до обраної спеціальності;

— забезпечує дотримання студентами Правил внутрішнього розпорядку коледжу;

— проводить цілеспрямовану індивідуальну роботу зі студентами групи;

— залучає студентів до роботи в гуртках та спортивних секціях;

— залучає студентів до участі в конкурсах професійної майстерності, художньої самодіяльності, олімпіадах з навчальних дисциплін (предметів), науково-практичних конференціях тощо;

— співпрацює з батьками студентів групи та органами студентського самоврядування щодо покращення освітнього процесу.

3. ПРАВА КЕРІВНИКА  ГРУПИ

Керівник групи має право:

3.1. Бути присутнім на навчальних заняттях, екзаменах, захисті курсових робіт  чи практики студентів групи.

3.2. Подавати директору коледжу узгоджені із заступником директора з навчальної роботи пропозиції про моральне та матеріальне заохочення кращих студентів чи накладення дисциплінарних стягнень.

3.3. Вносити на розгляд директору, педагогічної ради пропозиції щодо подальшого удосконалення освітнього процесу в групі.

3.4. Запрошувати батьків для бесіди про успішність та дисципліну студен­тів групи.

4. ПЛАНУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

 1. Робота керівника групи має злагоджений, планомірний, продуманий характер відповідно до комплексного плану виховної та навчальної роботи коледжу.
 2. Керівник групи складає річний план виховної роботи з урахуванням пропозицій студентів, який затверджується заступником директора з навчальної роботи.

Орієнтовні вимоги складання плану виховної роботи

 • актуальність поставлених завдань у вихованні;
 • врахування соціального замовлення держави щодо діяльності, раніше реалізованих цілей, рівня вихованості студентів, невирішених завдань, специфіки діяльності закладу, соціально-педагогічних умов навчально-виховної роботи тощо;
 • чіткість, конкретність визначених напрямків у вихованні на подальший період;
 • логічні системи запланованих видів діяльності з викладачами, студентами, батьками, спрямованість цих заходів на розв’язання запланованих завдань, на розвиток організаторських умінь, ініціативності, творчості, самостійності мислення, дії кожного студента;
 • місце кожної виховної дії в загальній системі освітньо -виховної роботи коледжу;
 • заходи, спрямовані на корекцію поведінки певних студентів з метою профілактики правопорушень, статевого виховання;
 • врахування інтересів всіх учасників освітньо -виховного процесу;
 • зв’язок та єдність завдань, принципів, змісту, форм, методів, умов та результатів виховної роботи, навчальної та позанавчальної діяльності;
 • оптимальність поєднання словесно-інформаційних форм, методів роботи та практичних видів діяльності;
 • взаємодія всіх учасників освітнього процесу на формування особистості, яка знаходить правильні рішення в різних життєвих ситуаціях (навчальних, трудових, комунікативних, моральних та інших);
 • соціально ціннісна орієнтація, суспільне корисна спрямованість плану, його значення для всіх членів колективу та персонально для кожного тощо.

5. КРИТЕРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ВИХОВНОЇ РОБОТИ КЕРІВНИКА ГРУПИ

5.1.Наявність знань:

— специфіки здійснення виховного процесу у закладі передвищої освіти;

— особливостей і змісту діяльності куратора академічної групи;

— методики організації та проведення різноманітних форм позааудиторної роботи, діагностики і засобів вивчення особистості студента і навчальної групи;

— специфіки і змісту діяльності студентського самоврядування, громадських організацій тощо.

5.2. Критеріями ефективності управління системою виховної роботи на рівні керівника академічної групи є:

— стабільний режим роботи академічної групи, відсутність серйозних випадків порушень трудової та навчальної дисципліни здобувачами освіти;

— позитивна мотивація освітньої діяльності студентів, що виявляється у навчально-пізнавальній, науково-дослідній, інших видах діяльності;

— мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості кожного студента;

— різноманітність здійснюваних форм виховної позааудиторної роботи, що забезпечують розвиток пізнавальної активності студентів при проведенні різноманітних форм виховної роботи.