Вступити в коледж для здобуття фахової передвищої освіти можуть особи, які здобули базову загальну середню освіту (9 класів), повну загальну середню освіту (11 класів); освітньо-кваліфікаційний рівень фохового молодшого бакалавра, а також особи, які здобули будь-який ступінь вищої освіти. Освіта.ua пропонує таким вступникам інформаційні матеріали, які допоможуть зорієнтуватися в процедурі вступу до закладів фахової передвищої освіти, а також в інших актуальних для абітурієнта питаннях. Загальна інформація Вступ.ОСВІТА.UA: інформація для абітурієнтів Про ступінь «Фаховий молодший бакалавр» Право на здобуття фахової передвищої освіти

Успіху, Тобі, майбутній абітурієнте!
Про ступінь «Фаховий молодший бакалавр»
Фаховий молодший бакалавр – це освітньо-професійний ступінь, що здобувається на рівні фахової передвищої освіти.
Підготовка фахових молодших бакалаврів здійснюється за освітньо-професійними програмами, розробленими відповідно до тих самих галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка й фахівців з вищою освітою.
Навчання фахових молодших бакалаврів зазвичай здійснюють заклади фахової передвищої освіти (фахові коледжі), однак це можуть робити також заклади професійно-технічної освіти (професійні училища та ліцеї) та вищої освіти (інститути, університети) за наявності відповідної ліцензії.
Типи закладів фахової передвищої освіти
Навчальний заклад отримує статус закладу фахової передвищої освіти, якщо він має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти і така діяльність є для нього основною.

Фаховий коледж – це заклад освіти, який провадить освітню діяльність, пов’язану із здобуттям фахової передвищої освіти. Він може забезпечувати поєднання теоретичного навчання з практичним навчанням на робочих місцях, а також проводити дослідницьку, творчу мистецьку, або спортивну діяльність.
Фаховим коледжем може бути як окремий заклад освіти, так і структурний підрозділ університету, інституту чи іншої юридичної особи.
Крім фахової передвищої освіти, фаховий коледж також може забезпечувати здобуття базової загальної середньої освіти. Це можливо, якщо він:
надає фахову спеціалізовану передвищу освіту мистецького, спортивного чи військового спрямування;
має відповідну ліцензію;
навчає відповідно до «наскрізної» (тобто такої, що розроблена для одного і для декількох рівнів освіти) освітньо-професійної програми, яка передбачає зарахування осіб з початковою загальною середньою освітою для навчання на фахового молодшого бакалавра.

Хто може здобувати фахову передвищу освіту
Вступити на навчання до коледжу та здобувати фахову передвищу освіту можуть особи, які мають:
базову або повну загальну середню освіту (тобто після 9-го або 11-го класу);
професійно-технічну освіту (на основі рівня «кваліфікований робітник»);
фахову передвищу освіту;
вищу освіту.
Особи, які ще не здобули профільної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, називаються учнями, а інші здобувачі фахової передвищої чи вищої освіти – студентами. Особи, які навчаються у військових коледжах та фахових коледжах із специфічними умовами навчання, називаються курсантами.
Учні фахових коледжів, які поступили на основі базової середньої освіти (після 9-го класу), зобов’язані одночасно з фаховою передвищою освітою здобувати також профільну середню освіту професійного спрямування або повну загальну середню освіту та отримати документ про її здобуття.
Особа, яка здобула ступінь «фаховий молодший бакалавр», може продовжити навчання та здобути вищу освіту, у тому числі за скороченою програмою підготовки.
Обсяги та строки навчання
Обсяг освітньо-професійної програми фахового молодшого бакалавра визначається у кредитах Європейської кредитно трансферної-накопичувальної системи (ЄКТС).
Один кредит становить 30 годи
Для того щоб стати фаховим молодшим бакалавром, студент повинен протягом навчання у коледжі набрати кредити ЄКТС у кількості, яка залежить від рівня освіти вступника.
Так, якщо вступник має базову середню освіту (тобто вступає після 9 класу), то для того щоб стати фаховим молодшим бакалавром, він повинен набрати 240 кредитів ЄКТС та провчитися 4 роки.
Якщо студент має профільну середню освіту за відповідним або спорідненим профілем, то йому достатньо буде отримати 120-180 кредитів (2-2,5 роки навчання). При цьому, до 60 з цих кредитів можуть бути перезараховані, якщо він вже складав аналогічні предмети за попереднім місцем навчання (тобто можна буде не складати повторно до 15-20 навчальних дисциплін обсягом по 3-4 кредити).
Якщо ж студент вже має професійну (професійно-технічну) освіту, фахову передвищу або вищу освіту, то кількість необхідних кредитів визначається відповідним фаховим коледжем з урахуванням визнання раніше здобутих результатів навчання. Обсяг такої програми становить не менше 50 відсотків загального обсягу освітньо-професійної програми на основі профільної середньої освіти, тобто не менше ніж 60-90 кредитів (1-1,5 роки навчання).
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ