Читацький інтерес – форма вияву пізнавальної потреби, що спрямовує особистість
на усвідомлення цілей читання, а це, у свою чергу, спонукає до свідомої діяльності з
книжковою продукцією. З огляду на сказане, читацький інтерес – важливий чинник
формування духовно багатої мовної особистості нашого студента!!!